Styrelse

Som medlem kan du bidra till föreningens utveckling och stabilitet genom att aktivt delta i styrelsearbete och valberedning. Ju fler medlemmar som är aktiva, desto bättre blir vårt gemensamma resultat.

Vid ordinarie årsstämma väljer bostadsrättsföreningens medlemmar en styrelse om minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, utom i juli.

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom, vilket bland annat innebär att se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda underhållsplanen. Styrelsen skall även se till att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs.

Styrelsearbete – vem gör vad?

Sidan uppdaterad: 2024-03-22