Guide för motionsskrivning till årsstämma i bostadsrättsförening

Till den årliga föreningsstämman kan varje medlem lämna s.k. motioner med förslag till åtgärder som medlemmen vill att föreningen genomför.

För att kunna behandlas av föreningsstämman måste en motion vara skriftlig och ha anmälts till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång, d.v.s. senast den 31 juli.

Om en majoritet av stämmodeltagarna röstar ja till en motion innebär det att föreningens medlemmar har uppdragit åt styrelsen att utreda förslaget och om möjligt vidta åtgärder för att det genomförs.

Här följer några råd till dig som motionär för att underlätta beslut vid stämman

 • Motionen ska vara skriftlig.
 • Överst i dokumentet skriver du ”Motion till föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 22”.
 • Sätt sedan en rubrik som tydligt visar vad motionen handlar om, till exempel ”Ordna mer plats för medlemmarnas barnvagnar och cyklar”.
 • Beskriv problemet du vill att föreningen åtgärdar. Förklara varför det finns ett behov av att lösa frågan. Ange gärna bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget, t.ex. tidigare försök att lösa problemet som inte har varit effektiva, eller andra eventuella hinder eller problem.
 • Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas.
 • Beskriv sedan hur problemet bör lösas. Du kan lämna flera lösningsförslag i samma motion. Ange dem då helst i punktform för tydlighetens skull. Skriv så kortfattat och enkelt som möjligt.
 • Sätt sedan en underrubrik: ”Förslag till stämmobeslut”.
 • Skriv in ditt förslag till stämmobeslut. För att underlätta för stämmodeltagarna att rösta ”ja” eller ”nej” är det viktigt att du formulerar ditt förslag kortfattat och enkelt.
 • Ange datum för inlämnandet av motionen.
 • Skriv under motionen genom att ange ditt namn och efternamn samt lägenhetsnummer
 • Om ni är flera som vill lämna motionen tillsammans, ange samtligas namn och lägenhetsnummer.

Till sist: glöm inte att anmäla din motion skriftligen till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång, d.v.s. senast den 31 juli!

Sidan uppdaterad: 2024-03-22