Föreningen

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning. (Bolagsverket, läs mer här)

Förvaltning

Riksbyggens kontor i Göteborg biträder styrelsen med föreningens förvaltning gällande ekonomi, teknik, fastighetsservice och fastighetsutveckling.

Förvaltaren och dennes roll 

Föreningens stadgar

Det finns lagar som gäller för bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar, men föreningen har också en egen ”lag” och det är stadgarna. Dessa stadgar finns registrerade hos Bolagsverket. Varje medlem bör ha ett exemplar av stadgarna för att veta vilka regler som gäller i föreningen.

STADGAR 2018-06-13 (pdf)


Styrelse

Som medlem kan du bidra till föreningens utveckling och stabilitet genom att aktivt delta i styrelsearbete och valberedning. Ju fler medlemmar som är aktiva, desto bättre blir vårt gemensamma resultat.

Vid ordinarie årsstämma väljer bostadsrättsföreningens medlemmar en styrelse om minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande. Styrelsen sammanträder en gång i månaden, utom i juli.

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom, vilket bland annat innebär att se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda underhållsplanen. Styrelsen skall även se till att föreningens stadgar efterlevs och att årsstämmans beslut genomförs.

Styrelsen 2022


Arbetsgrupper

Styrelsen har för tillfället inga aktiva arbetsgrupper, men tidigare har odlingsgruppen, cykelgruppen och en grupp som arbetar för gemenskap i föreningen varit aktiva. Dessa grupper har ambition att sättas igång igen efter pandemin.

Odlingsgruppen har ansvar för 14 odlingslådor som står på kullen. Vill du vara med i odlingsgruppen så planeras odlingen för året under tidig vår. Titta efter information på anslagstavlorna om möte för fördelning av odlingslådorna.


Årsstämma 2023

5 december 2023 kommer nästa årsstämma hållas. För motioner till stämma så finns mallar nedan.
Motionsärendet ska skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång. Räkenskapsåret för Göteborgshus 22 är 1 juli till 30 juni, enligt stadgarna.

Blanketter för årstämman

Fullmakt för ombud vid årsstämma (pdf)
Se ”Boendeinfo” för en guide om motionsskrivning.


Protokoll och årsredovisning

För årsstämmoprotokoll och årsredovisningar hänvisas till mittriksbyggen.se.


Underhållsplan

All information finns i årsredovisningen.
På gång 2022:

  • Elbilsladdningsplatser
  • Nya radiatorer
  • Inköp av gemensam lådcykel


Kommande underhåll: översyn av värmesystem, byte av undercentral, underhåll av tak och fasadtvätt.